Hand, Wrist and Finger Safety (Thai) เพลิดเพลินไปกับงานอดิเรกของคุณ ตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณ เตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่ มือของคุณช่วยให้คุณได้ทำงานที่น่าทึ่งมากมาย มือของคุณต้องประสบกับอันตรายหลายหลากตลอดทั้งวัน โชคดีที่การบาดเจ็บที่มือและข้อมือส่วนมากสามารถป้องกันได้ หลักสูตรนี้นำเสนออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับมือ ข้อมือและนิ้วมือรวมถึงขั้นตอนในการหลีกเลี่ยงอันตรายต่าง ๆ ผู้เรียนที่เหมาะสมคือ พนักงานทุกคน https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/hand-wrist-and-finger-safety-thai/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Hand, Wrist and Finger Safety (Thai)

เพลิดเพลินไปกับงานอดิเรกของคุณ ตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณ เตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่ มือของคุณช่วยให้คุณได้ทำงานที่น่าทึ่งมากมาย มือของคุณต้องประสบกับอันตรายหลายหลากตลอดทั้งวัน โชคดีที่การบาดเจ็บที่มือและข้อมือส่วนมากสามารถป้องกันได้ หลักสูตรนี้นำเสนออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับมือ ข้อมือและนิ้วมือรวมถึงขั้นตอนในการหลีกเลี่ยงอันตรายต่าง ๆ ผู้เรียนที่เหมาะสมคือ พนักงานทุกคน

Learning Objectives

ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมือ ข้อมือและนิ้วมือในการทำงานของคุณ; พูดคุยถึงการเคลื่อนไหวบางประเภทสามารถทำให้เกิดปัญหาด้านสรีรศาสตร์ได้อย่างไร และ; เลือกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับมือ ข้อมือและนิ้วมือของคุณได้

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 21 min

Course Language: Thai

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.