Job Hazard Analysis (JHA) (Thai) อะไรคือสิ่งคุณคิดว่าจะสามารถกำจัดหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการเกิดอุบัติเหตุได้? คุณสามารถทำได้ ในความเป็นจริงแล้ว การวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงานนั้นเป็นวิธีการที่คุณสามารถทำได้อย่างเป็นระบบเพื่อการระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงานทำให้คุณสามารถใช้มาตรการในการกำจัดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการดำเนินการวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงานที่คุณจะต้องเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/job-hazard-analysis-jha-thai/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Job Hazard Analysis (JHA) (Thai)

อะไรคือสิ่งคุณคิดว่าจะสามารถกำจัดหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการเกิดอุบัติเหตุได้? คุณสามารถทำได้ ในความเป็นจริงแล้ว การวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงานนั้นเป็นวิธีการที่คุณสามารถทำได้อย่างเป็นระบบเพื่อการระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงานทำให้คุณสามารถใช้มาตรการในการกำจัดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการดำเนินการวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงานที่คุณจะต้องเรียนรู้ในหลักสูตรนี้

Learning Objectives

What is a job hazard analysis (JHA)?; JHA benefits; Approaches to conducting a JHA; JHA process; JHA follow-up

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 26 min

Course Language: Thai

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.