Personal Protective Equipment (PPE), Parts 1-10 (Thai) Workers involved in a wide range of occupations are exposed to a significant risk of death or injury from being struck by various objects in the workplace. Statistics indicate that a significant portion of all work related injuries and fatalities involve workers being struck in the eyes, head, face, hand, and or feet by foreign objects. In the majority of these accidents Personal Protective Equipment (PPE) was either not being used or being used improperly. This course series will cover an array of PPE and how to decide which PPE you need to use at your workplace. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/personal-protective-equipment-ppe-parts-1-10-thai/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Personal Protective Equipment (PPE), Parts 1-10 (Thai)

Workers involved in a wide range of occupations are exposed to a significant risk of death or injury from being struck by various objects in the workplace. Statistics indicate that a significant portion of all work related injuries and fatalities involve workers being struck in the eyes, head, face, hand, and or feet by foreign objects. In the majority of these accidents Personal Protective Equipment (PPE) was either not being used or being used improperly. This course series will cover an array of PPE and how to decide which PPE you need to use at your workplace.

Course Included:

Personal Protective Equipment (PPE) Part One ( 8 mins )

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 10 ตอน ในบทนำนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ PPE และวิธีที่นายจ้างใช้กำหนดข้อกำหนดของ PPE ผู้เรียนที่เหมาะสมคือพนักงานทุกคน

Learning Objectives

OSHA’s PPE standard; Hazard assessment; Engineering, work practice and administrative controls

Personal Protective Equipment (PPE) Part Two ( 9 mins )

เพียงแค่การบาดเจ็บที่ศรีษะก็อาจทำให้ถึงกับชีวิตได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยง และสวมอุปกรณ์ป้องกันศรีษะที่เหมาะสมอยู่เสมอ หลักสูตรนี้นำเสนอพื้นฐานการป้องกันศรีษะในเบื้องต้น เพื่อให้คุณสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกระดับการปกป้องที่เหมาะสมได้ โดยผู้เรียนที่เหมาะสมก็คือพนักงานทุกคน

Learning Objectives

Head protection basics; Types of head protection; Care and maintenance of head protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Three ( 11 mins )

คุณเพิ่มความเสี่ยงของตนเองต่อการบาดเจ็บที่ดวงตาและใบหน้า เมื่อคุณไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) หรือเลือกประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายซึ่งคุณอาจต้องพบเจอในการทำงานอย่างไม่ถูกต้อง เรียนรู้วิธีการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเฉพาะที่ดวงตาและใบหน้าในหลักสูตรนี้

Learning Objectives

List the hazards that typically cause eye and face injuries; State when eye and face protection should be worn; Describe how to select appropriate eye and face protection for a given set of hazards; Inspect and maintain eye and face protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Four ( 11 mins )

มื่อวิศวกรรม แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และการควบคุมด้านการบริหารจัดการ ไม่สามารถกำจัดอันตรายที่เกิดกับมือและแขนได้ ถ้าเช่นนั้นคุณต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ความรู้ที่ได้จากการอบรมอุปกรณ์ PPE ในส่วนนี้นั้น จะสามารถช่วยปกป้องคุณไม่ให้ได้รับบาดเจ็บที่มือและแขนได้

Learning Objectives

Hand and arm hazards; Types of hand and arm protection; Selecting, wearing and maintaining hand and arm protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Five ( 8 mins )

อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย มีไว้เพื่อป้องกันร่างกายจากอันตรายที่เฉพาะเจาะจง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันร่างกายด้วยชุดสวีตการอบรมการใช้งานอุปกรณ์ (PPE).

Learning Objectives

Body hazards; Types of body protection; Selecting hazard-specific body protection; Care and maintenance of body protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Six ( 10 mins )

การทำงานของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง หากเท้าของคุณบาดเจ็บ แล้วมันไม่สมเหตุสมผลหรอกหรือ ที่จะสวมอุปกรณ์ป้องกันเท้าเอาไว้เมื่อจำเป็น หลักสูตรนี้จะพูดถึงการป้องกันเท้าและขาของคุณด้วยวิธีต่างๆ

Learning Objectives

List the hazards that typically cause foot and leg injuries; State when foot and leg protection should be worn; Describe how to select appropriate foot and leg protection for the hazards present in your work environment; Inspect and maintain foot and leg protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Seven ( 9 mins )

การปกป้องตัวเองจากเสียงอึกทึกที่ดังมากเกินไปนั้น เป็นเพียงหนทางเดียวที่จะเลี่ยงการสูญเสียความสามาถในการได้ยิน ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันความสามารถในการได้ยินด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการเลือกอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมด้วย ผู้เรียนที่เหมาะสมก็คือ พนักงานทุกคนนั่นเอง

Learning Objectives

Types of noise; Types of hearing protection; Selecting, wearing and maintaining hearing protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Eight ( 10 mins )

วัสดุอันตรายต่าง ๆ อาจเข้าสู่ร่างกายของคุณได้ผ่านทางการย่อยอาหาร การดูดซึม และการสูดดม การใช้เครื่องป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม จะสามารถปกป้องคุณจากอันตรายจากการสูดดมได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันระบบทางเดินหายใจด้วยชุดสวีตการอบรมอุปกรณ์ (PPE)

Learning Objectives

Respiratory hazards; Types of respiratory protection; Care and maintenance of respirators

Personal Protective Equipment (PPE) Part Nine ( 9 mins )

เมื่อต้องทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า คุณต้องปฎิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน ซึ่งรวมถึงการสวมใส่ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน ชุดการฝึกอบรมเรื่อง PPE ในส่วนนี้จะสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ตลอดจนระดับและอัตราในการปกป้องของอุปกรณ์นี้

Learning Objectives

List the basic hazards of electricity; Identify the different types of electrical protective devices; Describe how to inspect and maintain your electrical PPE

Personal Protective Equipment (PPE) Part Ten ( 14 mins )

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับอันตราย คุณต้องเลือกระดับการป้องกันที่เหมาะสมโดยยึดตามความรุนแรงของอันตรายนั้น ๆ หลักสูตรนี้จะตรวจสอบปัจจัยในการเลือกและระดับการป้องกันของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุุคคล (PPE)

Learning Objectives

State the key factors in the PPE selection process; Describe the different levels of PPE protection and the PPE components applicable to each level

Course Information

$74.95 $67.00

Course Duration: 0 min

Course Language: Thai

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$67.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.