Drug and Alcohol Awareness (Thai) การใช้สารในทางที่ผิดสามารถทำอันตรายต่อผู้คนได้มากกว่าแค่เพียงผู้เสพสาร บทเรียนนี้จะสอนพนักงานว่า การใช้ยาและแอลกอฮอล์ในทางที่ผิดคืออะไร และสรุปค่าใช้จ่ายของการใช้สารในทางที่ผิดสำหรับนายจ้าง นอกจากนี้ยังให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้สารในทางที่ผิดโดยทั่ว ๆ ไปและวิธีลดความเสี่ยงของการใช้สารในทางที่ผิดด้วย ผู้เรียนที่เหมาะสม คือ พนักงานทุกคน รวมถึงผู้จัดการและหัวหน้างานด้วย https://www.oshapractice.com/worksafe-series-training/human-resources/drug-and-alcohol-awareness-thai/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Drug and Alcohol Awareness (Thai)

การใช้สารในทางที่ผิดสามารถทำอันตรายต่อผู้คนได้มากกว่าแค่เพียงผู้เสพสาร บทเรียนนี้จะสอนพนักงานว่า การใช้ยาและแอลกอฮอล์ในทางที่ผิดคืออะไร และสรุปค่าใช้จ่ายของการใช้สารในทางที่ผิดสำหรับนายจ้าง นอกจากนี้ยังให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้สารในทางที่ผิดโดยทั่ว ๆ ไปและวิธีลดความเสี่ยงของการใช้สารในทางที่ผิดด้วย ผู้เรียนที่เหมาะสม คือ พนักงานทุกคน รวมถึงผู้จัดการและหัวหน้างานด้วย

Learning Objectives

กำหนดนิยามของการใช้สารในทางที่ผิด; ระบุผลกระทบของการใช้สารในทางที่ผิด; ระบุค่าใช้จ่ายของการใช้สารในทางที่ผิดในสถานที่ทำงาน; อธิบายวิธีลดความเสี่ยงของการใช้สารในทางที่ผิด; ระบุแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการศึกษาค้นคว้า การป้องกัน และการแทรกแซง

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 61 min

Course Language: Thai

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.